Capacity

  Mail (OWA)                                                                                                     |
บริษัทเอเชี่ยน ไวร์โปร์ดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายตะปูตอกไม้ ตะปูตอกสังกะสี ลวดหนาม ลวดชุบสังกะสีและลวดผูกเหล็ก สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ตราหัววัว-คันไถ!!!!
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็ก โดยเฉพาะตะปู ลวดหนาม ลวดผูกเหล็ก โดยสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

|ตะปูตอกไม้ | ตะปูตอกสังกะสี | ลวดผูกเหล็ก | ลวดรีดเย็น/ลวดลดขนาด |

|เหล็กรูปตัว C | ลวดชุบสังกะสี | ลวดหนาม |

 ตะปูตอกสังกะสี ( UMBRELLA NAIL ) 

บริษัทฯ สามารถผลิตตะปูตอกสังกะสี โดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,000 ตันต่อปี โดยเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตตะปูตอกสังกะสีจาก บริษัท TANISAKA IRON WORKS. จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สามารถผลิตได้ขนาดดังนี้
  1 3/4 x 13 , 2 x 12
                                            269 (ก.ม.237) หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280